Groen Links & Rechts

Binnen een klup extreem-rechtse konservatievelingen heeft zich het afgelopen half jaar een aantal gebeurtenissen voorgedaan die niet onopgemerkt mogen blijven vanwege de aantrekkingskracht van hun ideeëngoed. Zij noemen zich de Nederlandse Christen Democraten (NCD) en zijn in 1978 in Boxtel opgericht. Het was toen al een fusie van een paar kleine splinters zoals de Christelijke Sociale Unie, de Christen Democratische Unie en de Algemene Bejaardenpartij Gelderland. Een jaar hiervoor deden al deze kleine partijtjes mee met de verkiezingen maar behaalden geen enkele zetel. Na de totstandkoming van de NCD kwamen er nog een heel stel kleine klupjes bij. We noemen de Christen Zakenmensen, de Liga voor Volkswil, God met Ons, Het Libertarisch Centrum, de Wereldbond tot behoud van Mens en Milieu, Een Beweging voor leefbaarheid, Anti Woningnood Actie, La Femitude, Belangengroep Rechten voor al wat leeft en de Stichting Stop de SS-20 raket (dit was een privé-onderneming van de duizendpoot Martinus Schenkels. Hij was tevens lid van het OSL, de Rooms Katholieke Partij Nederland, het Instituut voor Onderwijs in de Logica, de Bond voor Direkte Demokratie en de Stichting voor Ontwikkeling en Vrijheid).
In mei van dit jaar vond er een interne coup bij de NCD plaats die de groepering uit extreem-rechts vaarwater wilde halen maar deze werd afgeslagen middels een vooroverleg op 11 juni in gemeenschapshuis De Patio in Den Bosch en een NCD-algemene ledenvergadering op 18 juni 1994 in een zaaltje van het Euro Hotel te Den Bosch. (Helaas hadden wij dit toen bij het Kleintje niet in de gaten anders hadden we zeer zeker stappen ondernomen...)
Op dit moment is er een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit mensen dat al jarenlang binnen de NCD actief zijn, aangevuld met de ex-penningmeester van het Nederlands Blok (de klup waar nogal wat Centrumdemokraten met kritiek op Janmaat naar overgelopen zijn) én twee bestuursleden van de Federatieven, een op antroposofische denkbeelden gebaseerde politieke organisatie, waarover later meer.

NCD-prominenten
Voorzitter van de NCD is Ir. Anton van 't Hooft uit Den Haag: ex-voorzitter van de Ekologische Beweging (waar overigens ook een stel antroposofen aktief in waren) die in de tachtiger jaren in het nieuws kwam vanwege de samenwerking met extreem-rechtse personen zoals Alfred Vierling (oprichter van de Stichting Reinwater en later fractie-assistent van Janmaat bij de Centrumpartij), het racistisch georiënteerde kruidenvrouwtje Mellie Uyldert en de in het vorig Kleintje in verband met 'graancirkels' genoemde Wigholt Vleer (noot 1).
Secretaris van de NCD is Ing. C.W. van der Wal uit Boxtel: eerder aktief bij het ICTO (de financieel door de NAVO gesteunde rechtse tegenhanger van het IKV) en ook hij was betrokken bij de eerder genoemde Ekologische Beweging.
Tweede secretaris van de NCD is J. Lindenburg uit De Meern: begin van dit jaar was hij nog penningmeester van het extreem-rechtse Nederlands Blok (met hierin onderandere Ir. P.M. Vrijlandt, die in elke extreem-rechtse organisatie, van het OSL tot en met de Nederlandse Volks Unie te vinden is geweest.) Lindenburg kreeg echter een konflikt met Nederlands Blok-opperhoofd Wim Vreeswijk en stapte over naar de NCD.
NCD-Penningmeester is L.B. Visscher uit Grubbenvorst: hij was betrokken bij de Nieuwe Partij en is redakteur van het blad van de Federatieven. In 1991 stond hij nog kandidaat voor de Groenen.
Bestuurslid van de NCD is H.M.G. Cuijpers-Boumans uit Nijmegen: deze 86-jarige vrouw heeft sinds 1971 zo'n beetje aan alle verkiezingen meegedaan, eerst als kandidaat voor de Nieuwe Roomse Partij, later voor het conservatief-katholieke klupje God Met Ons. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was zij NCD-lijsttrekster in Nijmegen (gelukkig haalden ze met de leus 'Nijmegen Eerst' geen zetel). Maar deze oude dame was bijvoorbeeld ook aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de extreem-rechtse Burgerpartij (zie Kleintje 216).
Een ander bestuurslid van de NCD is Ing. J.M. Molenaar uit Doorn: hij schreef mee aan het racistische concept-verkiezingsprogram van de NCD en is tevens betrokken bij de Federatieven (voluit de Federatieve Beweging voor Sociale Vernieuwing en Bewustwording). Dit is een opmerkelijk klupje waarin nogal wat mensen uit de Groenen samenwerken met antroposofen (volgelingen van de okkulte ziener Rudolf Steiner die iedereen wel zal kennen uit de biologisch-dynamische landbouw, de Vrije Scholen (noot 2), de Triodosbank of voedingswinkels zoals Gimsel Natuurvoeding). De Federatieven zijn een verzamelklup van een viertal 'Kropotkin'stichtingen, betrekking hebbende op onroerend goed, advies, textiel en therapie en zijn allen gevestigd in Doorn. De bestuursleden zijn onderling inwisselbaar en in de statuten staat beschreven dat zij zijn gegrondvest op antroposofische denkbeelden van Rudolf Steiner (1861 - 1925) en de anarchist Peter Alexejewitsj Kropotkin (1842 - 1921) (noot: volledige namen?).

God Met Ons
Bij de al eerder genoemde NCD-deelname aan de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen stond naast Tine Cuijpers-Boumans het echtpaar Gerard en Riet Willems kandidaat. Gerard Willems is ook aktief bij het Algemeen Ouderen Verbond. Bij de laatste parlementsverkiezing stond hij in een aantal kieskringen kandidaat. Op de vierde plaats op de NCD-lijst in Nijmegen stond Herman van der Dungen, Neerlands recordhouder van straatverboden. Bij een groot aantal abortusklinieken in Nederland mag Van den Dungen niet meer in de buurt komen als gevolg van zijn agressieve anti-abortus-akties. De al eerder genoemde leus 'Nijmegen Eerst' werd in een NCD-pamflet verduidelijkt: "De NCD wil dat het Nederlandse Volk weer de baas wordt in eigen gemeente, provincie en land. Uitgangspunt daarbij is dat Nederland een christelijke natie is, en slechts als zodanig kan voortbestaan. De NCD staat voor het behoud van een Europese beschaving, hetgeen iets anders is dan de 'multiculturele samenleving'. Dit pamflet, dat net zo goed van CP'86 of de CD afkomstig had kunnen zijn, was ondertekend door de oude dame Cuijpers en Gerard Willems.
Naast de gelukte kontakten van de NCD met de Federatieven zijn er begin dit jaar tevens gesprekken gevoerd met twee vertegenwoordigers van de Groenen (de klup van voormalig provo en tegenwoordig antroposoof Roel van Duijn) en met het bestuur van de extreem-rechtse organisatie Realisten Nederland. Ons is niet bekend in hoeverre hier een samenwerking uit voort is gekomen.

De Federatieven
De Federatieven timmeren niet alleen middels de samenwerking met de NCD flink aan de weg. In een tijd dat ecologie, het milieu en 'verbeter de wereld begin bij jezelf' populaire begrippen zijn hebben ze via het Federatieven-lid Bill Dobson op de lijst van De Nieuwe Partij meegedaan aan de laatste kamerverkiezingen. Gelukkig faalde deze poging; één van de punten in een verkiezingspamflet van de Federatieven voor De Nieuwe Partij: "Als er in Nederland geen werk is mogen hier geen vluchtelingen opgenomen worden". Het lijkt erop dat de huidige samenwerking tussen de Federatieven en de NCD een poging is om RECHTS en GROEN met elkaar te verbinden. Ze werken tevens samen met Groen Brabant, De Stichtse Groenen en de Gelderse Groenen. Ze proberen ook kontakt te zoeken met linkse organisaties (zelfs het Kleintje kreeg een paar maanden geleden een artikel opgestuurd dat reageerde op een artikel waarin een paar antroposofen negatief werden beschreven). Pamfletten van de Federatieven worden verspreid via natuurvoedingswinkels.

Mediterend Groen
Het Kleintje wil iedereen die dit leest erop wijzen dat er iets soortgelijks aan de hand is met de nieuwe club 'De Groene Brug'. Individuele leden van Groen Links, de Groenen en de Natuurwetpartij zitten op dit moment met elkaar te vergaderen om te onderzoeken in hoeverre de politieke programma's met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Er is zeer grote tegenstand binnen Groen Links, maar vooral hogerop in de partij is men voorstander van samenwerking. Zowel Groen Links als de andere partijen zitten in een behoorlijk diep dal, dat zal één van de redenen zijn. Maar het is zelfs voor ons verbijsterend te ontdekken dat er binnen een politieke stroming als Groen Links (CPN, PPR en PSP) frakties bezig zijn een coalitie te sluiten met in engelen gelovende antroposofen (er zitten er een heel stel bij de Groenen en de Federatieven) en een in een goeroe gelovende mediterende sekte. Tara Singh Varma, tweede kamerlid voor Groen Links, heeft al gekozen voor fusering van Groen Links, de Groenen en de Natuurwetpartij.
De Natuurwetpartij is de politieke arm van de Transcendente Meditatie, de volgelingen van Maharishi Mahesh Yogi alias Mahesh Prasad Warma (noot 3). Recentelijk kwam de TM-beweging in het nieuws met de aankoop van 20 miljoen hectare grond in Mozambique. Jacques Uijen, lijsttrekker en oprichter van de Natuurwetpartij verklaarde dat dit gebied van vijf keer de oppervlakte van Nederland: "Met de technieken van de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi zal het land zich ontwikkelen tot een paradijs op aarde". De president van Mozambique, Joaquim Chissano en zijn vrouw hebben bij de Yogi (in wie ook de Beatles een tijd lang sterk geloofden) een TM-cursus gevolgd en hij gaf vervolgens zijn ministers opdracht dit ook te doen. Hij kreeg dit jaar een eredoktoraat toegewezen aan de Maharishi Vedic Universiteit in Vlodrop (noot 4). Het is opvallend dat ook binnen het Nederlandse bedrijfsleven veel kaders TM-cursussen volgen. De goeroe van de TM'ers woont momenteel in Vlodrop, waar zich net zo als in Lelystad een grote leefgemeenschap bevindt van Yogi-volgelingen, de zogeheten Sidha's. Overigens heeft de TM-beweging al eerder in het zuiden van Afrika van zich laten horen. In 1978 streken ongeveer honderd Amerikaanse TM-leraren neer in het voormalige Rhodesië om daar met behulp van hoppen aan de gang zijnde guerilla-oorlog te beëindigen. Op hetzelfde moment deden groepjes TM'ers hetzelfde in de aangrenzende landen Zambia en Zuid-Afrika. Kort hierop laaide de Rhodesische oorlog op om pas anderhalf jaar later te stoppen. Eind 1991 bleek de Maharishi nog steeds bezig te zijn met een grote TM-kolonie in Zambia maar toen president Kenneth Kaunda de verkiezingen verloor waren deze plannen van tafel. De Zambiaanse president had al toezeggingen aan Yogi gedaan voor grote stukken land waar het 'hemel op aarde projekt' kon plaatsvinden maar de opvolger van Kaunda, Frederick Chiluba, was blij dat de mediterende sekte opdonderde, "opgeruimd staat netjes" (noot 5). De Maharishi houdt er nogal idiote meningen op na. Zo sprak hij in 1968, ten tijde van de Vietnam-oorlog de volgende woorden: "Wanneer mensen in armoe leven, dan komt dit omdat ze niet intelligent genoeg zijn of omdat ze lui zijn. Mijn Transcendente Meditatie zal ze de energie geven niet langer arm te zijn". Ja, hallo, het kost anders vele duizenden duiten om TM-lessen te nemen. In 1984 kreeg de Maharishi het voor elkaar om goedkeuring te krijgen van de bloeddorstige diktator Marcos om twee TM-universiteiten op de Filippijnen te vestigen waar in totaal 60.000 studenten zich toelegden op Yogi's heilsleer. Want wanneer je niet mee wilde doen met de TM-spelletjes moest je van de universiteit af. Dat er op dat moment enorme schendingen van de mensenrechten aan de hand waren deerde de TM-beweging niet want "een regering is altijd min of meer het spiegelbeeld van het kollektieve bewustzijn van een volk", met andere woorden het ligt niet aan Marcos maar aan de Filippijnse bevolking dat er massaslachtingen aan de gang waren.
In februari 1993 behaalde de Natural Law Party (inderdaad, de Natuurwetpartij) een zetel bij verkiezingen in Kroatië. Tot op heden zonder resultaat dus. TM'ers zijn er namelijk van overtuigd dat zij door met een grote groep mensen te mediteren agressie en geweld terug kunnen dringen. Hun stelling is dat in Lelystad, waar ongeveer honderd TM'ers dagelijks mediteren en hoppen (je in kleermakerszit een paar centimeter opdrukken) de criminaliteit sinds ze daar bezig zijn met 20% is gedaald; de grote goeroe heeft dit het Sidhi-effekte genoemd. De plaatselijke politie verklaart de inderdaad dalende cijfers uiteraard uit het grote aantal misdaad-preventie projekten die op scholen in wijken gestart zijn. Er zijn nog steeds plannen voor een TM-sprookjespark (Vedapark) in Nederland, de plek die volgens ons het laatst in de race was is Beuningen, bij Nijmegen.

De Groenen
Tsja, wat valt er allemaal over de Groenen te vertellen? Eén van de redenen dat Groen Links met de Groenen aan het overleggen is zal ongetwijfeld de overstap op 4 februari 1994 van Herman Verbeek van Groen Links naar de Groenen zijn. Tegen de interne Groen Links afspraken in weigerde hij zijn Eurozetel af te staan. En ach, Roel van Duijn, de big chief van de Groenen heeft in zijn politieke loopbaan zoveel geks gezegd en gedaan dat we daar maar even niet op ingaan. De Groenen noemen zich links noch rechts (waar hebben we dat toch vaker gehoord?) en we lazen in de Peueraar - politiek nieuwsblad voor de Leidse regio - van juli 1992 dat de Leidse afdeling eens per maand in 'de Burcht' bijeen komt BIJ VOLLE MAAN. Het Leidse Groenen-raadslid en ex-voorzitster van de Alternatieve Konsumentenbond Margje Vlasveld: "De maan beïnvloedt de mensen en we geloven dat de groeiende maan de mensen ideeën geeft. Die ontvangen we uit de kosmos. De Burcht is een oude plek, met een goede sfeer, en het is buiten, hè?". Margje Vlasveld is momenteel, samen met Roel van Duijn, zeer aktief in 'de Groene Brug', waarin ongeveer 80 leden van de Groenen, Groen Links en de Natuurwetpartij zitten om te bekijken in hoeverre er samengewerkt zal gaan worden, onder andere bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 1995. Peter Lankhorst: "Laten we maar eens proberen bij de statenverkiezingen met gezamenlijke lijsten uit te komen" (noot 6). De tegenstellingen zijn natuurlijk groot. De Groenen zeggen van Groen Links dat zij 'groen' erbij hebben genomen om zelf te kunnen overleven (citaat van Herman Verbeek) en zij vinden dat de tegenstelling links-rechts verouderd is, vandaar hun slogan "niet links - niet rechts". Peter Pot, Groenen-lid uit Zwolle schrijft in de laatste Gras (het blad van de Groenen) dat de Groenen ongeveer op het midden van de links/rechts ladder staan. Op sommige sociaal ekonomische terreinen wat linkser, op sommige terreinen (de aanpak van de criminaliteit, de grote waarde die zij hechten aan gezonde bedrijven) wat rechtser. "Otters, dassen, vlinders, bomen en korstmossen hebben niets met links of rechts te maken". De Groenen zijn zondermeer groeiend; ze hebben een aantal prominente leden zoals Herman Verbeek, Hans Achterhuis, Jos Brink, Jan Juffermans, Bob Goudzwaard, Wouter van Dieren, Piet de Visser en Sicco Mansholt voor hun karretje weten te spannen en veel leden van de Groenen zijn bezig met antroposofie (zie De Federatieven in het eerste deel van dit artikel), taosme en boeddhisme wat naadloos past in de onstuimige groei en invloed van New Age-bewegingen in de laatste jaren. Kijk om je heen, en zie hoe allerlei zweverige cursussen het straatbeeld, de televisie en dus je omgeving en wellicht jezelf beïnvloeden...

Het Kleintje staat open voor reakties op bovenstaand, als uitdagende waarschuwing bedoeld artikel. Hoewel Groen Links afdeling Den Bosch het beleid schijnt te hebben Kleintje Muurkrant te negeren lijkt het ons toch nuttig om hun mening over bijvoorbeeld het bovenstaande eens in het Kleintje te lezen. Natuurlijk beloven wij dit te plaatsen, zoals we gedaan hebben met de discussie die plaats vindt in dit blad tussen de SP en critici.

Het eerste stuk van dit artikel is een gewijzigde versie van het artikel 'Onze eigen Paus Partij: Nederlandse Christen Democraten' dat door het Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK) geschreven is in de Nieuwsbrief van KAFKA. Met deze Nieuwsbrief kun je kennis maken door vijf gulden over te maken op Postbank 71006 tnv KAFKA, Amsterdam ovv Kafka Nieuwsbrief nummer 11.

noten:
1) Lees het boekje 'De Vuile Was van de Ekologische Beweging', geschreven door Felix Zwitser en David Douwes, uitgegeven door DNA Uitgeverij Den Bosch in 1985 en het door Felix Zwitser geschreven boekje 'Mellie Uyldert, de onbegrepen wijze maagd', De Kleine Aarde, Boxtel, 1984
2) lees 'Hoe vrij is de Vrije School? Een analyse van de antroposofische pedagogiek' door J.D. Imelman en P.B.H. van Hoek. Uitgeverij Intro, Nijkerk, 1983. Over de antroposofie, en dan vooral de racistische kanten van deze beweging hebben wij het een en ander geschreven in Kleintje Muurkrant nummer 166, 168, 171, 179, 180 en 183 (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar)
3) Lees het artikel van Rob Nanninga over de TM in Skepter, december 1993
4) Der Spiegel 8 augustus 1994
5) Trouw 20 november 1991
6) Trouw 27 juli 1994


Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 278, 21 oktober 1994

hoofdmenumail reactie