De Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in een eeuwenlange traditie.

Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het streven van iedere vrijmetselaar is om permanent aan zichzelf "te bouwen", om daardoor beter/bewuster in onze samenleving te functioneren en voor anderen en voor zichzelf in het dagelijkse leven meer en meer betekenis te hebben.

Vrijmetselaren geloven, ieder op eigen wijze, dat er meer is tussen hemel en aarde.


Tussen vrijmetselaren vindt een doorlopende gedachtenwisseling plaats. Niet om het eigen gelijk te bewijzen, laat staan aan de ander op te dringen, maar om samen het ware of betere te ontdekken. Die gezamenlijk zoektocht uit zich onder meer door in de beslotenheid te streven naar oprechte broederschap. Wij gebruiken het woord "broederschap", omdat onze Orde van Vrijmetselaren alleen mannelijke leden telt. Wij voelen ons thuis in deze kring van mannen.


In de vertrouwde omgeving van het logegebouw kunnen gedachten de vrije loop krijgen en nemen. De vrijmetselaar wordt op een bijzondere wijze opgenomen in de kring: de loge. De ceremoniŽle bijeenkomsten zijn rijk aan symboliek en tradities, die hun betekenis bewijzen in het hier en nu. De gebruikte symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden, zoals bijvoorbeeld de passer, winkelhaak en het schietlood.


Kenmerkend voor de vrijmetselaren is het zoeken en trachten eigen gedachten en handelen te vervolmaken. Het opdoen van inzicht en ervaring heeft geen eindbestemming, maar is een voortdurend proces.


De Vrijmetselarij als organisatie timmert in het algemeen in Nederland wat minder aan de weg. Als u echter naar een bibliotheek gaat treft daar diverse boeken aan waarin deze stroming ruimschoots wordt toegelicht. Enkele verwijzingen naar literatuur zijn ook elders op onze website ˇ te vinden.


In Nederland zijn zo'n 165 Loges met in totaal ruim 6.000 leden.

Deze 6.000 vrijmetselaren hopen bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Niet direct naar buiten gericht of naar buiten tredend, maar indirect door in handel en wandel, in woord en daad hiervoor te zorgen in alle contacten die zij hebben.


Vrijmetselaar kunt u worden door u aan te melden bij een Loge in uw regio. De namen en adressen van de 8 Loges in de Regio

Wat is vrijmetselarij?

Kenmerkend voor de vrijmetselaren is het zoeken en trachten eigen gedachten en handelen te vervolmaken. Het opdoen van inzicht en ervaring heeft geen eindbestemming, maar is een voortdurend proces.

Loge eendracht | bijeenkomsten | Vrijmetselarij in Nederland | Leden aan het woord 1 | Leden aan het woord 2 | Wat is vrijmetselarij? | Leden aan het woord 3 | informatieaanvraag