Maçonnieke encyclopedie-N.

De Maconnieke Encyclopedie zoekt


Een ogenblik !


Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.
Algemene verklaring:
Beginselverklaring.
Open brief aan al onze Zz.°.en Bb.°. van de Ned.°. Fed.°. der I.°.O.°.G.°.V.°.M.°..
Brief N.G.G.V.
Nedermeyer van Rosenthal (Jan, Theodoor, Hendrik -)
Negen
NEHEMIA
NEKAM-NEKAH
NEOKOROS
Neophyt
NEPER
NERO
Neuzen (Ter)
Ne varietur
Ney Peter Stuart- Napoleon's General?/u>
Nicolai
Nieuw-Tempelieren
Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.
Algemene verklaring:
Beginselverklaring.
Open brief aan al onze Zz.°.en Bb.°. van de Ned.°. Fed.°. der I.°.O.°.G.°.V.°.M.°..
Brief N.G.G.V.


NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
S.°. O.°. Nederland, St. Jan 1960, P.°.
W.°. K.°. S.°. H.°.Z.°. V.°.

Z.°. W.°.Zz.°. en Bb.°.

Hierbij hebben wij de eer U er van in kennis te stellen dat, op Woensdag 11 mei j.l, in het 0.°. Amsterdam de konstitutie plaats vond van de
NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ.
Na de vele kwesties welke zich de laatste jaren voordeden binnen de Ned.°. Fed.°. van de I.°. O.°. G.°. V.°. M.°."le Droit Humain", rest ons geen andere weg dan de bovenstaande, opdat de eenmaal zo plechtig ter hand genomen werktt.°. der vrijmetselarij niet onbenut blijven. Slechts kort ontgleden zij onze hand om nu weer opgenomen te worden ter verheerlijking van de 0.°. B.°. d.°.H.°., en in dienst der Mensheid,
De Ned.°. Grootloge der Gemengde Vrijm.°. - voortaan afgekort tot N.°. G.°. G.°. V.°. omvat thans 6 regelm.°. samengestelde werkplaatsen, te weten :
Loge "MA-AT" - O. Amsterdam. O.°.Amsterdam. Zr.°. A. Blom Heyting, Icaruslaan 46, Amstelveen - tel.: 2289.
Loge "De Ruwe Steen" - O'. Amsterdam. O.°.Amsterdam. Br.°. M.J. Th. Chr.Blom. Schovenstraat 2hs Amsterdam tel.: 949314.
Loge "Pythagoras" - O'. Rotterdam. Vz.°.Mr.°. Br.°.M.W. Sonneveld. Rotterd. Rijweg 175, Rotterdam tel.: 49385.
Loge "Vrijheid"- O'. Rotterdam. Vz.°.Mr.°.Zr.°. D. Eshuys-Spitter. Schilderstraat 3.4d, Rotterdam tel.: 153165.
Loge "Die Zauberfl"te" - O.'. Utrecht. Vz.°.Mr.°.Zr.°. E.M. Loman-Faes, Nachtegaalstraat 73b, Utrecht tel.: 11706.
Loge "Broederschap" - O.' 's Gravenhage, CORR.ADRES Zr.°. C.C. Cornelius-Barth. Cederstraat 80, den Haag tel.: 336177.
De voorbereiding tot vorming van Loges in andere Oostens verkeert in een meer of minder ver stadium van ontwikkeling, tevens zijn reeds met enkele andere mac.°. lichamen vriendsohappelijke betrekkingen aangeknoopt.
Uit het verleden hebben wij de volgende lering getrokken:
1e. dat Broederschap in woord en daad, en in alle mac.°. geledingen, niet hoog genoeg door ieder van ons kan worden aangeslagen.
2e. dat mac.°. gehoorzaamheld en blinde slaafsheid twee zeer verschillende begrippen zijn, die wij niet moeten verwarren.
3e. dat hoor en wederhoor, alsmede het Recht van Beroep, nimmer mogen worden geschonden- zoals onlangs helaas in Parijs is geschied.
4e. dat een Oppergezag, hoewel met autokratische macht bekleed, zich aan grenzen van aanvaardbaarheid heeft te houden.
5e. dat falen menselijk is; zodat wij wel de fouten, maar niet de mens mogen laken.


">Algemene verklaring:
De N.°. G.°. G.°. V.°. is een aaneensluiting van loges bestaande uit vrijmetselaren van beiderlei kunne, die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en op regelm.°. wijze hun lnw.°. als maüon hebben ontvangen. De N.°. G.°. G.°. V.°. stelt zich ten doel, het Licht der maü.°. mysteriën te bewaren en te verspreiden, met in achtneming der oude en geëerbiedigde Landmerken; en daarmede de geest van broederschap te bevorderen waar zij maar kan.


Beginselverklaring.
Haar grondbeginselen zijn de volgende:
1e. Erkenning van een Wereldorde geleidt door een "Kracht" symbolisch voorgesteld als de 0.°.B.°.d.°. H.°. met de daaruit voortvloeiende plicht in Wijsheid Verdraagzaamheid te kweken.

2e. Erkenning van de geestelijke gelijkwaardigheid van man en vrouw.

3e. Eerbiediging van de verschillende vormen van levens- en wereldbeschouwingen met betrekking tot datgene wat een ieder voor zich zelve voor zeker en waar houdt aangaande zijn levensbetrekking en levensbestemming.

Het is onmogelijk in het voorgaande U een volledige uiteenzetting te geven van onze beginselen. Veel zal nog nader dienen te worden uitge werkt, Wel hebben wij getracht U een inzicht te verachaffen in de geest en de sfeer waarin wij onze Orde denken op te bouwen.

Bestuur:

Het bestuur.der Grootloge wordt gevormd door twee afgevaardigden van elke aangesloten Loge die op nader te bepalen wiJze voor een beperkte zittingsduur worden gekozen.

Arbeid:

De werkpll.°. binnen de Grootloge werken in de drie blauwe of Johannesgraden. Er zal een kollege van Hoge Graden worden ingesteld, opdat ook in de overige graden tot en met de 33 der O.°. A.°. S.°. R.°. gearbeid kan worden,

NB: Hoewel dit kollege binnen de Grootloge valt, zal het daarin geen zeggensehap hebben. Dit krachtens de 3 onaantastbare grondslagen der maçç.°. Orde:

1e; de M.°.M.°.is souverein.

2e. de Loge is autonoom.

3e. de N.°. G.°.G.°.V.°., de 3 bl. graden omvattend, is het hoogste gezag in de Orde.

Loges:

Deze zijn volstrekt autonoom, en vrij om hun eigen maü.°. rituaal te volgen, Zij stellen zelf hun huish. reglement vast, dat echter ter kennisneming aan het HB. wordt voorgelegd.

Orgaan:

Het als Loge-orgaan begonnen blad " Pythagoras" zal voortaan Orde-orgaan worden.

Erkenningen:

Insake dit begrip spreekt de N.°.G.°.G.°.V.°. zich als volgt uit :

1e. eens vrijmetselaar , altijd vrijmetselaar;

2e, een vrijm.°. is ingewijd om de werktt.°. te hanteren, en deze te blijfen hanteren;

3e er is een broederk.°., waarvan alle Zz.°. en Bb.°., waar ook ter wereld en onder

welke jurisdiktie ook, onverbrekelijjk deel uitmaken.

St. Jan 1960 P.°.S.°.

Ons gezamelijk Zomer St. Jan zal gevierd worden op Zondag 19 juni a,s. in de ridderzaal van kasteel Serkenburg te Driebergen. Alle Zz.°. en Bb.°. van goede wille zijn er van harte welkom.

Komt met ons de Rol verbranden.

Wij hebben het voord.°. te zijn met de bek.°. gev.°.,
Uw U heilw mede-arbb.°. in de K.°. K.°.
Het Bestuur der N.°.G.°.G.°.V.°.;

Voor het Besuur

Zz. en Bb- die belangstelling hebben voor ons werk en de wijze waarop we dit

wensen uit te voeren worden uitgenodigd zich in verbinding te stellen met een der Vz.°. Mm.°. van de hiervoor genoemde Loges.

Zz.°. en Bb.°. die wensen deel te nemen aan ons Zomer St. Jan worden, i.v.m, het reserveren van hun plaatsen aan onze maü.°.. tafelloge, verzocht van hun voornemen kennes te geven voor 14 Juni a.s. aan Br.' A, Rommers, Kasteel Sterkenburg te Driebergen, tel.: 2026.

Korresp. adres:
Ing. A.J.W. Davenschot,
Burg, Meineszlaan 103 a,
Rotterdam-6
Tel, 54469; giro 509201,

NEDERLANDSE GROOTLOGE DER GEMENGDE VRIJMETSELARIJ
S.°. G.°.O.°. Nederland, St. Jan 1960, P.°. S.°.
W.°. K.°. S.°. H.°.Z.°. V.°.
Z.°. W.°.Zz.°. en Bb.°.
Open brief aan al onze Zz.°.en Bb.°. van de Ned.°. Fed.°. der I.°.O.°.G.°.V.°.M.°..

Z.°.W.°.Zz.°.en Bb.°.,

In de Officiele Mededelingen in Uw Ordemaandblad no.9 van mei 1960 P.°.S.°., blz. 78, alinea 5 e.v. "aan de vooravond van St. Jan, lezen wij met verbijstering dat wij zijn:

"De Kankergezwellen van Uw Orde"

Sprakeloos van ontzetting hebben wij hiervan kennisgenomen.

Onder de verantwoordeliJkheid van de H.°.E.°. Br.°.Engel ontziet Uw Redacteur Br.°. Thierens zich niet, deze denkelijk uit de pen van Br.°. Hoogewerff gevloeide kwalificatie te doen u drukken .

Dit denken niet alléén zeggen niet alleé,n, maar drukken zwart op wit, als officiële mededeling, de Bb.°., die in Uw Ned.°.. Fed.°.. Uw hoogste vertegenwoordigers zijn.

Dit schrijven Uw hoogste vertegenwoordigers-Vrijmm.°. van mede Zz.°. en Bb.°.", die twintig, dertig, ia zelfs veertig jaren in Uw Loges het beste gegeven hebben wat zij hadden aan te bieden. Zz.°. en Bb.°. van de Ned.°.Fed.°. der I.°.O.°.G.°.V.°.M.°. ; zij spreken in Uw naam.
Wij weten niet of ge weleens gestaan hebt bij het doodsbed van een geliefde, die aan de vreselijkste van alle ziekten na een lang ziekbed, ten gronde is gegaan.
Wij bevroeden niet meer wat in Uw aller harten om gaat, maar wij vragen:

" Bij God, waaraan hebben wij dàt verdiend?"

Zz.°. en Bb.°. realiseert U zich eens de vreselijke wonde, welke gij ons hiermede hebt toegebracht. Eerlijk en oprecht meenden wij, geheel in overeenstemming met de Vijf punten van het Meesterschap, de uitgestoten Vrijmm.°., gezien zij onrechtvaardig veroordeeld waren, te moeten bijstaan. Zeker, wij hebben daarbij fouten gemaakt, wij kunnen en mogan toch struikelen, het enige antwoord aan ons was niet de reiking van de hulpbiedende hand, neen, de vuist van verstoten!

Wederom zijn tientallen Mm.°.Mm.°., allen Zz.°. en Bb.°. van de Loges "Pythagoras" en "Vrijheid" de Orde uitgestoten. Dat gij allen dit gedoogt, het zij zo, maar dat gij ons daarna nog de naam medegeeft van de vreselijkste ziekte der Mensheid, hadden wij van Vrijm.°. Zz.°. en Bb.°. nimmer verwacht.!

Wij verenigen ons in de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij en geven U hierbij de verzekering dat ook nimmer meer een tpl.°. van ons zal uitgaan gericht aan Uw adres. Wij zullen voortgaan in onze Loges te arbeiden!

Wij zullen het eerlijke werk van onze handen blijven aanbieden aan de O.°.B.°. d.°.H.°., ons Zijn Zegen blijven afsmeken, ongeacht de naam welke gij ons meent te moeten geven.

Gij, Zz.°. en Bb.°., leden van de Ned.°.Fed.°. der I.°. O.°.G.°.V.°.M.°., gij staat op het punt gezamenlijk het Zomer St.Jan 1963 te vieren. Daarbij zal de Rol verbrand worden, ook Uw Rol. Van harte wensen wij dat de louterende werking van het vuur Uw gemoed zal zuiveren van de herinnering aan het kwaad, mede in Uw naam ons aangedaan.

Wij voor ons hopen een Orde op te bouwen, waarin het mogelijk zal zijn met eerlijkheid in het hart te luisteren naar de plechtige woorden van het ons allen zo bekende lied:

In diesen heiligen Hallen,

Kennt man die Rache nicht.

Und ist ein Mensch gefallen,

Fuhrt Liebe ihn zur Pflicht

Dann wandelt er an Breundes Hands

Vergnugt und froh ins besssre Land

In diesen heil'gen Mauern,

Wo Mensch den Menschen liebt.

Kann kein Verrater lauern,

Weil man den Feind vergibt.

Wenn solche Lehren nicht erfreuen,

Verdienet nicht ein Mensch zu sein.

Wij verblijven met de U bek.°.gev.°.,

Uwe U heilw.°. mede-arbb.°. in de K.°.K.°.,

namens de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselartij

Davenschot

Secr.°.O:.Vlaardingen-, Febr. 1963 P:.S:.

A.Pauwstr. 9

Z.°. W.°. Br.°.Zr.°.,

Wij menen goed te doen, U langs deze weg officieel ervan in kennis te stellen, dat Zij, die zich destijds niet langer konden verenigen met de gang van zaken in "Le Droit Humain" (de redenen blijven hier verder onbesproken) zich verenigd hebben in de ; Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (N.G.G.V.)

De constitutie vond plaats op 11 Mei 1960 in het 0.°. Amsterdam en de N.G.G.V. mocht zich sedertdien in een flinke groei en bloei verheugen. Zij heeft loges in verschillende plaatsen van ons land, wier ledenaantal gestadig toeneemt, en waar daadwerkelijk gearbeid wordt aan de verwezenlijking van de maçonnieke idealen. Ter verdere ondersteuning van die arbeid geeft de N.G.G.V. een maandblad uit, genaamd "De Keten"; dat dit blad ook in andere maüonnieke kringen gewaardeerd wordt, blijkt uit een steeds groeiend aantal buiten-abonnementen.

De Jaarprijs bedraagt f 8,- ; op aanvraag zenden wij U gaarne een exemplaar ter kennismaking. Bovendien was de N.G.G.V., tezamen met reeds bestaande Grootloges in Duitsland en Oostenrijk, oprichtster van de "Internationale Unie van Vrijmetselaarsorden " C A T E N A ".

Ook deze organisatie heeft een bijkans stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, getuige het feit, dat inmiddels Grootloges in Zweden, Engeland, Rhodesia en Australië tot-"Catena" zijn toegetreden, terwijl o.a. de aansluiting van een Grootloge in Frankrijk zeer aanstaande is.

Het gevolg van dit internationaal verband is een levendig onderling contact, zich o.m. manifesterend in een groot aantal buitenlandse visiteuren op onze Zomer St-Jansfeesten. In dit verband zij nog opgemerkt, dat het eerste internationale Catena-congres in voprbereiding is.

In zeer grote lijnen hebben wij U hiermede over onze Grootloge ingelicht; wij zijn uiteraard gaarne bereid verdere mededelingen te doen aan belangstellenden, die zich kunnen wenden tot ons Gr.°. Secretariaat. Voor de goede orde delen wij U tenslotte nog mede, dat dit schriJven eveneens gezonden werd aan de Nationale Raad van "Le Droit Humain".

Met de bek.°.gev.°..verblijven wij, Uw, U heilw.°.medearb.°. in de K.°.K.°.,

namens het G.°.O.°.

I.Lucas, Gr.°.Secr.°.


Brief N.G.G.V.
Aan : Drs Ing. J.G.L. Bakkerannoniem
Argonautenstraat 19 a,"Ex Lid N.G.G.V
1067 KJ Amsterdam.Nederland
Tel. : xxxxx - xxxxxx
Fax : xxxxxxxxxxxxx
W. .K. .S. .H. .Z. .V. .

Z W Br Bakker,

xxxxxxxxxx, 28 maart 1997 P..S..

Hierbij heb ik het voordeel u de reeds lang toegezegde gegevens over de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij toe te zenden.

Het lijkt me niet zinvol de mij bekende redenen weer te geven over de conflicten die geleid hebben tot uittredingen uit de Nederlandse Federatie LDH. Ik ben er niet bij geweest en zou moeten putten uit "van horen zeggen".

ONTSTAAN VAN DE NGGV:

Na een conflict treden een aantal loges en individuele leden uit LDH.

Op 11 mei 1960 wordt de NGGV opgericht, bestaande uit de A. .Ll. .:

Pythagoras Rotterdam,

Vrijheid Vlaardingen,

De Ruwe Steen Amsterdam,

Ma-at Amsterdam,

Broederschap Den Haag,

Zauberflote Utrecht.

Loge Vrijheid ontstaat tijdens het conflict dat tot afscheiding leidt en gaat vrij snel ter ziele.

ONTWIKKELING VAN DE NGGV:

Uiteindelijk ontstaat de volgende lijst van Loges:

Pythagoras Nr. 1 Rotterdam.

Zauberflote Nr. 2 Utrecht. Na een rumoerige geschiedenis en bijna sluiting wordt de loge voortgezet onder de huidige naam "De Hoek steen" onder registernummer 8."_

De Ruwe Steen Nr. 3 Amstelveen.

Na een conflict over het ontslag wegens onjuist gedrag in het buitenland, van een lid door de Grootmeester zonder toepassen van hoor en wederhoor en overleg met de loge treedt de loge na onbenullige escalatie per 12 februari 1986 uit de NGGV en gaat zelfstandig verder. Later vindt heraansluiting bij LDH plaats. De datum van heraansluiting is u bekend.

Ma-at Nr. 4 Amsterdam. Bestaat niet meer.

Broederschap Nr. 5 Den Haag. Bestaat niet meer.

Eos Nr. 6 Den Haag. Bestaat niet meer.

Quatuor Coronati Nr. 7 Den Haag. Bestaat niet meer.

De Hoeksteen Nr. 8 Utrecht. Doorstart van Zauberflote nr. 3.

Egalite Nr. 9 Den Haag. Bestaat niet meer.

Humanite Nr.10 Den Haag. Bestaat niet meer.

Plato Nr. l l Den Haag.

Phoenix Nr.12 Den Haag.


Na een conflict bij LDH treden leden van George Martin en St. Germain uit en stichten de zelfstandige loge Phoenix op 5 april 1973. Vervolgens vindt met 26 leden aansluiting bij de NGGV plaats op 10 april 1974.

Vervolgens hielp de NGGV bij de oprichting van "The Order of Ancient Freemasonry for Men & Women" in het VK. Tijdelijk werkten de volgende loges onder jurisdictie van de NGGV:

Fidility Nr.13 Londen.

Stuard Lodge Nr.14 Falkirk.

Lodge of St. Andrew Nr.15 Edinburg.

Pergamus Nr.16 Den Helder. Mislukte poging om via driehoek Pergamus onder leiding van loge "De Ruwe Steen" een loge te openen in Den Helder.

Pentagram Nr. 3 Haarlem, tegenwoordig Amsterdam. Pentagram is een voortzetting van leden van loge "De Ruwe Steen" die bij de uittreding uit de NGGV buitenspel zijn gezet. Vandaar het registernummer 3.
Jan Amos Comenius Nr.17 Maastricht. Opgericht 17/3/1990.

In 1992 treden een aantal leden uit de loge Pentagram. Uiteindelijk wordt besloten dat deze groep onder de naam Lodge "The Rising Star" in afwachting van normalisatie van de verhoudingen aansluit bij de The Order of Ancient Freemasonry for Men & Women.

Lodge "The Rising Star" werkt te Utrecht.

Onder de NGGV zijn derhalve de volgende zes loges actief:

Pythagoras te Rotterdam, Pentagram te Amsterdam, De Hoeksteen te Utrecht, Plato te Den Haag,
Phoenix te Den Haag en Jan Amos Comenius te Maastricht.


VERDERE ONTWIKKELINGEN:


In 1960 wordt er door de NGGV en de Universaler Freimaurerorden "Humanitas"Deutschland overlegd over de oprichting van een internationaal samenwerkingsverband.

Dit leidt in juli 1961 tot de oprichting van de International Masonic Union "CATENA", met als oprichtend leden de NGGV, Universaler Freimaurerorden "Humanitas" Deutsland en Osterreichischer Universaler Freimaurerorden "Humanitas".

De uitgangspunten zijn de acceptatie van het begrip Supreme Being als drijvende kracht achter de schepping, een ieder is vrij zich op eigen wijze hier wat bij voor te stellen, een tweede belangrijk punt is de strikte scheiding tussen de symbolieke graden en hogere graden.

Er is dan ook een (zei het weinig actieve) organisatie voor de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, n.l. de International Union for High Grade Masonry "CATENA".

In 1985 wordt de NGGV lid van CLIPSAS. Een aardig detail is dat in 1983 Federation Belge du Droit Humain en Federation Francaise du Droit Humain al lid waren geworden.

M.a.w. deze hebben dle aanvraag tot lidmaatschap van de NGGV goedgekeurd. Lidmaatschap impliceert erkenning over en weer. Belgie is zich daar van bewust blijkens het voorval in Brussel waar tijdens een bijeenkomst van LDH Belgie de Grootmeester van de NGGV Br.°. Regoor, als CLIPSAS lid in het Oosten plaats nam, de Nederlandse vertegenwoordiger van LDH, Zr.°. v. Lunsen, verzette zich tegen de aanwezigheid van de "niet erkende" NGGV. De reactie van de Belgische Grootmeester was even simpel als rechtlijnig. De NGGV is CLIPSAS lid en derhalve door ons erkend, als je daar niet mee kunt leven is je plaats op de kolommen of buiten de deur maar in ieder geval niet in het Oosten.

Om de zaak niet moeilijker te maken dan hij is zullen we niet ingaan op het gezamenlijk visiteren van LDH en de NGGV bij het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren dat niet alleen plaats vindt door eenvoudige leden zonder weet van zaken. Tijdens een Sint Jan van de loge Graaf van Welldone waren LDH Grootmeester Zr.. van Lunzen en ik als de Grootopziener en daarmee vertegenwoordiger van de NGGV aanwezig en in het Oosten gezeten.

Hoewel ik tegenwoordig geen lid meer ben van de NGGV lijkt het me voor de ontwikkeling van de Gemengde Vrijmetselarij in Nederland niet onzinnig om te proberen de drie Gemengde organisaties onder een noemer te brengen. Gezien mijn betrokkenheid bij een mislukte poging hiertoe ben ik niet echt optimistisch over een eenvoudig welslagen.

Na de aanvankelijke stellingname tegen het werken in zgn. Hogere Graden gebaseerd op de aversie tegen een doorlopend gradenstelsel wordt uiteindelijk besloten toch in de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus te gaan werken.
Op 31-10-1968 wordt te Londen onder leiding van de Supreme Council of the Order of Ancient Free and Accepted Masonry (let op, niet de Obedientie waar de Rising Star onder resorteerd welke een uittreding van later datum is) de gezamenlijke Opperraad genaamd: Obersten Rates des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus fur Manner und Frauen in Deutschland, den Niederlanden und Osterreich opgericht. De oprichters van Catena, de NGGV, Humanitas Duitsland en Humanitas Oostenrijk werkten hierin samen. Later wordt ook The Order of Ancient Freemasonry for Men & Women geholpen om hun leden op te nemen in de graden van de AASR.
Op 4-10-1992 is de Nederlandse Opperraad van de 33e en Laatste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus der Gemengde Vrijmetselarij (NOGV) opgericht.

Per 18-10-1992 is per convenant de verhouding tussen de NGGV en de NOGV geregeld, zoals de volledige scheiding tussen de organisaties enz.

Bij de NOGV zijn een aantal zaken geregeld die vriendjes politiek m.b.t. tot een volgende graad moeten voorkomen. Zoals te lezen uit de reeds verstrekte statuten en algemeen reglement worden leden vrijwel automatisch (na opleveren bevorderingsbouwstuk en voldoende presentie) door de eigen werkplaats voor bevordering voorgedragen, de Loge van Volmaking draagt voor aan het Kapittel en dit aan de Areopagus en deze aan het Consistorie. Het weigeren van de voordracht vindt niet lichtzinnig plaats.

M.a.w. iemand wordt niet bevorderd omdat hij aardig is maar iemand wordt slechts op gemotiveerde gronden geweigerd.

Op haar beurt heeft de NOGV op 8-6-1995 in Florida de Supremo Consejo Mixto del Grado 33 Para Los Estados Unidos de N.A. opgericht t.b.v. de ontwikkeling van het CATENA lid in de symbolieke graden de Gran Loggia Mixta de Lengua E los Estados Unidos de N.A. (N.A. -Noord Amerika) ~ __

Het is jammer voor de Gemengde Vrijmetselarij in Nederland dat men elkaar slecht kan vinden. In elk van de gemengde organisaties zitten ongetwijfeld bekwame en actieve leden een bundeling van deze bekwaamheden en inzet zou wel eens een kentering in het wankele gemengde bestaan kunnen opleveren. Helaas lijken masonnieke wonden slechter te helen dan profane wonden.

Indien het voor u onderzoek nodig is over meer (achtergrond?) gegevens te beschikken dan zal ik u graag (en dit keer sneller) van dienst zijn.

Met de bek. . gev. . van H. . & T. ., verblijf ik,

uw u heilw. . mede-arb. .~T de K. .K. ..

xxxxxx xxxxxxxx.


Nedermeyer van Rosenthal (Jan, Theodoor, Hendrik -)
Lennhoff
geb. 1793 orerl. 1857 was minister van Justitie in Nederland en 45 jaren lang een verig Macon. Hij bezocht ook het door de Fransen Gr.°. M.°. Prins Murat in 1855 saamgeroepen Congres maconnique universel.


Negen is een van de heilige getallen, gewoonlijk aangeduid door 3 X 3. In de lVe eeuw hechtte men er waarde aan, op mystieke wijze iemands geaardheid aanteduiden. Ansonius zegt:

"Ter bibe, vel toties ternos. Sie mystica lex est Vel tria potandi, vel ter multiplicandi."

In de Strikte Observantie (zd.) bestaat een Meester-L.°. uit 9 Meesters. Het getal 9 heeft, gelijk men weet,velerlei eigenaardigheden, b.v. de cijfers van alle veelvouden van 9 bij elkaar geteld geven weer 9 of een veelvoud van 9 tot som: 9 X 10 = 90 dus 9 + O = 9, 9 X 36 = 324 dus 3 + 2 + 4 = 9 X 138=1242 dus 1 + 2 + 4 + 2 = 9 enz. enz. In de hogere Grr.°. is 9 dan ook een veel gebruikt getal. 't Spreekt van zelf dat de mystieken van allerlei naam groote waarde aan dit getal hechtten, en dat in de volksoverleveringen telkens dit getal terugkeert.

-Reeds heeft TSCHOUDY in zijn werk:l’ Étoile.flamboyante (1766, 2vol, 12o.Tom 1, p. 341), uitvoerig daarover gesproken.

Buitendien leveren de bovengemelde multiplikatiën een dubbele reeks der enkele getallen, van 1 tot 9 op, waarvan de een klimt en de andere afdaalt, gevende elke tot 10 het getal 43 of 55 X 9, of wanneer men ze op de gewone wijze optelt 495 of 55 X 9, of wanneer men de cijferletters optelt 4 + 9 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9. Hij die er in een wetenschapelijk opzigt meer van wil weten, zie de Verhandeling, over de proefgetallen 9 en 11, door J. Littwack 1817 Zie vcrder het Artikel Getal


NEHEMIA
Mackey
Wie de eeuwige troost, Een in de hogere graden (Sch. R. 3Oe. gr. [PW.] en 32 gr.°. tent der Opper-Uitverk.) voorkomend woord. NEHEMIA wordt in enige stelsels van de oppergraden als de grondlegger der Vrijmetselarij beschouwd, omdat hij in de ene hand het zwaard, en in de andere de troffel houdende, de bewoners van Jeruzalem aanmoedigde, hun vijanden terug te slaan, en hun Tempel weer op te bouwen.
NEKAM-NEKAH
Lennhoff
Mackey
zijn Hebr. woorden welke in de hogere graden (Fr. en Ned. R. 4e.gr.°.Élu [HW], Sch. R. 9e. [T.] 3Oe [PW]):voorkomen. Het eerste woord betekent wraak, (Zie Jes. XLVII: 5, Jer. XX: 10, enz.) ook eens wraakgierigeid, wreedheid (Klaagl. III: 60). Het tweede is verbasterd, en is eigenlijk het Hebr. woord Netar of Nator, haatdragend, de haat of de toorn bewaren, behouden (Lev. XIX: 8, Jer. III: 5, Nah. 1: 9). Van het eerste komt Nekamah, zich wraak verschaffen, of voldoening van zijn wraakgierigheid te vinden in 's vijands leed. Het tweede woord is nog veel sterker, en betekent niet slechts wreak nemen, maar ook zijn vijand doen voelen dat men hem uit wraakgierigheid nadeel toebrengt. en ook innig genoegen heeft van de genomen wraak


NEOKOROS

Mackey.
De naam van de Priester der 2e klasse van de oude Egyptise geheimen.


Neophyt

Lennhoff,
Mackey
(nieuweling eig. nieuw geborene), een naam aan de Christelijke oudheid ontleend en die soms ook in de Vrijmij.°. voorkomst.

Heet de aannemeling van het oogenblik, dat hij de eed aflegt, tot hij als medelid van de Broederschap verklaard word. (Zie MELESINO, 6e.of Filozofen graad.)


NEPER Zie NAPIER.
NERO Men vindt, dat NERO, op zijn reis in Griekenland, de Tempel van Eleusis bezocht, en tot diens geheimen wilde doordringen, maar dat toen de stem van de roeper hem verbood verder voort te gaan, hij de Orde eerbiedigde en terug ging. Dezelfde NERO, te Delphi komende, wilde hij het orakel raadplegen. De Pythonisse overlade hem met verwijten, plaatste hem in rang gelijk met ALMEON en ORESTES, moordenaars van hun moeder. Nero, vervoerd door woede, wilde, dat het orakel ogenblikkelijk ophield, deed het bloed van verscheidene mensen stroomen, die aan de mond van het geheiligde onderaardse gewelf omgebragt werden, waarna hij het geheel sloopte.
Neuzen (Ter) z. Terneuzen
Ne varietur
Mackey.
Lennhoff
(dat het niet veranderd worde) zo wordt vaak de naamtekening genoemd, die ieder zelf op zijn diploma moet zetten om te voorkomen dat dit vervalscht wordt. Bovendien, wanneer ieder bezoeker zelf zijn naam in het daartoe bestaande register schrijft en zijn diploma meebrengt, is men in staat te beoordeelen of hij werkelijk 't recht heeft de vergadering bij te wonen.
Ney Peter Stuart- Napoleon's General? A 150-year old mystery lies buried in a graveyard next to the Third Creek Presbyterian Church in rural Rowan County, North Carolina. Legend is that Peter Stuart Ney, the schoolmaster who was buried there in 1846 was really the great French general, Marshal Michel Ney, who led the bloody winter retreat from Moscow to Prussia during the Napoleonic Wars in 1812.
On his deathbed, the 77-year-old Ney was asked by his physician if he indeed was the French general referred to by his men as "the red lion" and by Napoleon as "the bravest of the brave." He raised himself and responded "By all that is holy, I am Marshal Ney of France!"
In 1815, after Napoleon's abdication, Ney had sworn allegiance to Louis XVIII. When Napoleon left the island of Elba with a small army he had been allowed to maintain on the island, Ney vowed to bring him back to Paris in an "iron cage." After Ney joined forces with Napoleon and they were defeated at Waterloo by Wellington, Ney was condemned to die for treason.
Ney and many other French military leaders were members of Nine Siaters Lodge in Paris. This was the Lodge that Ben Franklin was active in many years previous and which may have been instrumental in Franklin's securing support for the American Revolution.
Wellington was a Freemason and legend has it that the execution by firing squad on December 7, 1815 was faked with the assistance of Wellington and French Freemasons. According to legend, Ney gave the order to fire and brought his hand down upon a bladder of dye hidden beneath his shirt. That night, legend has it that Ney fled to the coast and made his way to Charleston, South Carolina aboard the Lagonier.
Peter Stuart Ney taught school in Cheraw, S.C., Lincolnton, N.C., Mocksville, N.C., and in Cleveland, N.C.
There were a number of reports of his being recognized by men who fought with him in the Napoleonic Wars. He was an expert stenographer, swordsman, horseman, and spoke fluent French. When he had a bit too much to drink, he would claim that he was Marshal Ney of France. His body was covered with sword and bullet scars.
Was this man really Marshal Ney of France? I doubt the mystery will ever be solved, but the theory of a Masonic connection that resulted in saving Ney's life is certainly plausible.
The inscription on Peter Stuart Ney's tomb in the Third Creek Cemetery does nothing to diminish the legend: "In memory of Peter Stuart Ney, a native of France and soldier of the French Revolution under Napoleon Bonaparte, who departed this life Nov. 15, 1846, aged 77 years."
Nicolai
Mackey
Lennhoff
NICOLAI
(Christoph Friederich) geb. 18 Maart 1733 te Berlijn waar zijn vader boekhandelaar was. Hij genoot zijn eeerste opvoeding in 't bekende weeshuis te Halle maar de piëtistische geest die daar heerste stuitte hem als knaap reeds tegen de borst. Hij bezocht later de scholen te Berlijen was, van 1749-51,1eerling in een boekhandel te Frankfort a/O. Weldra verdiepte hij zich hier in aesthetische en letterkundige studien, bestudeerde de wijsbegeerte van Wolff, Bayle, Cartesius en Locke, vertaalde Homerus, Milton, Thomson enz. In 1752 keerde hij als werkelijk geleerde naar Berlijn terug. Zijn vader was inmiddels overleden, zijn oudere broer had de zaak overgenomen en met deze zette hij de boekhandel voort. Maar hij verzuimde zijn letterkundige studies niet; integendeel, hij was het wie, volgens Hettuer (" Litteraturgeschichte des XVlXl Jahrh."), de lof toekomt, "de eerste geweest te zijn die met Lessing de nieuwe periode der Duitse letterkunde inwijdde". In '56 zei hij de handel vaarwel,om met een klein inkomen alleen voor de wetenschap te leven. Lessing juichtte die verandering van ganser harte toe, maar na de dood van zijn broer vatte hij de handel weer op. Had hij vroeger reeds Lessing leeren kennen en met deze een innige vriendschap gesloten, door hem kwam hij ook in aanraking met Moses Mendelssohn en langzamerhand werden de drie beroemde mannen onafscheidelijk een.-Nicolai was -'t behoeft nauwelijks gezegd te worden - een vijand van alle obscurantisme en warm aanhanger van de "Aufklarung" (men denke vooral aan zijn roman "Leben und Meinungen des Magister Sebaldus Nothanker" 1799). Hij overleed 8 Jan. 1811. (Vrgl.vooral Hettner t. a. p. S. t84-238) -

De Vrijmij.°.. . vond in Nicolai een ijverigen en bekwame aanhanger, en ook op maç.°. gebied was zijn arbeid veelbeteekenend. Hij was lid van de L.°. "Zu den drei Weltkugeln" te Berlijn en bestreed, reeds dadelijk nadat hij tot Mr.°. was bevorderd en gedurende geheel zijn leven, alle mystiekerij, alles wat geheimzinnig was . De idée der Vrijmij.°. werd door hem hoog gewaardeerd, en heeft al zijn doen en laten ontegenzeggelijk beheerst.


Nieuw-Tempelieren (Chevaliers de l’ordre du temple) te Parijs, is een genootschap dat in deze eeuw is ontstaan en er zich op beroept, rechtstreeks aftestammen van de Tempelheren en, na de Vrijmij.°. verlaten te hebben, veranderd te zijn in een godsdienstige vereniging. Deze vereniging ontstond in het jaar 1805, toen de arts Fabré-Palaprat, lid van de L.°. "Chevaliers de la Croix" enige van zijn medeleden opwekte om pogingen aan te wenden tot herstel van de oude Tempelorde. Aanvankelijk gelukte dit, en men vormde een nieuwe vereniging onder patronaat van deze Loge. Men hield de zaak geheim tot 16 Aug. 1810 toen, ter ere van Napoleon, door de leden een grote uitdeeling in geld en spijzen aan arme oude lieden gegeven werd. Het Directoire des Rites vroeg, toen het van t bestaan van de vereniging kennis kreeg, naar 't geen ze wilde en bedoelde. Op 18 febr. 1811 gingen drie leden van de nieuwe Orde naar de vergadering van het Directoire, maar weigerde enige andere opheldering te geven dan deze, dat de Orde van de Tempeliers in geen verband stond met de Vrijmetselarij. Hiermede had zich de nieuwe Orde van de Vrijmetselaarbond gescheiden , leefde haar eigen leven en werd in tal van geschriften beurtelings aangevallen, beurtelings verdedigd . Meer en meer werd de aandacht op de Nieuwe Tempelieren gevestigd en nu verklaarden ze openlijk hun afkomst. Ze beweerden, in het in l831 uit gegeven "Leviticon" dat Jakob Molay, tijdens de vervolging en kort voor zijn marteldood, zekeren Johannes Marcus Larmenius van Jeruzalem tot zijn opvolger had benoemd en dat zedert de lijst der Grootmeesters onafgebroken vervolgd werd tot op hem toe (Vrgl. Wileke ¯Geschichte der templer). Het officieele stuk van die Larmenius is bewaard en later ondertekend door alle Grootmeesters tot aan 1822. Dat aan dit alles niet de minste historische waarde moet toegekend worden, spreekt wel vanzelf- althans alle waarschijnlijkheid pleit er tegen dat de Orde zo lang geheel in 't geheim zou hebben voortbestasn.-Weldra kwam er oneenigheid in de nieuwe Orde. Palaprat, die eerst voor de graaf Le Peletier d' Aulnay had moeten wijken, werd in 1827 weer tot Gr.°. Mr.°. verkozen en trachtte nu aan de Orde een hierarchische inrichting te geven. Daartoe gaf hij aan de Ridders een Grieks manuscript, dat, naar zij voorgaven, uit de 13e eeuw afkomstig was en dat een evangelie van Johannes bevatte, maar waaruit alles was weggenomen wat op de godheid van Jezus en de opstanding betrekking had. Hij benoemde een diaken , priesters en opper priesters en gaf zich zelf de titel van Souverain pontife et patriarche (S. P. E. P.) en zocht zijn ridders te bekeren tot de leer van de "haute initiation de sainte église du Christ, d'église des Chritiens primitifs, d'église ou du culte Johannite, de Johannisme." Intussen werd Palaprat ernstig ziek zodat hij naar 't zuiden moest vertrekken; ook hij had-als Molay-zijn opvolger aangewezen, en tot 1848 bleef de Orde bestaan hoewel ze meer en meer in een soort Kerkgenootschap veranderde die men de "Eglise caltholique primitive" noemde. Onderscheidene adelijken en geestelijken van hoge rang hebben tot deze Orde behoord. - Wat de leer van deze Nieuwe-Tempelheren betreft, slechts 't volgende. Ze hadden bijzondere eerbied voor 't evangelie van Johannes en gaven voor een zeer oude codex daarvan te bezitten die veel van de gebruikelijke afwijkt. Ze beweerden dat het oorspronkelijk of Johannoische christendom de godsdienst van de oude Tempelieren, en ook nog van hen gebleven was. Hun leerstelsel komt dan hierop neer. God bestaat van alle eeuwigheid afaan. Hij is almachtig en volmaakt. Alle elementen bestaan, evenals God van alle eeuwigheid af. God is de ziel van de natuur. Hij heeft niets geschapen dan de vorm van de lichamen. God omvat drie attributen of machten. de vader of het zijn, de zoon of het werken, de heilige geest of het intellect. De vereniging van deze drie machten is God of de universele macht die dan één, ondeelbaar en oneindig is.-Verder wordt dan de gewone kerkleer, met enige kleine afwijkingen, geleerd. Jezus is gekruisigd maar zijn geest heeft hem overleefd en wordt, bij 't Avondmaal, aan de geloovigen meegedeeld. De bisschoppen en de priesters mogen huwen. Nemen we alles bijeen, dan is deze Orde weinig anders dan een zeer liberaal Katholicisme, met een wijsgeerig tintje (Men vergelijk vooral "El de Montagnac ,Histoire des chevaliers Templiers et de leurs prétendus successeurs" 1861, ook Findel in zijn Geschichte.)